Top
Cognitieve Revalidatie Therapie; Ergotherapeutische Diagnostiek - 2de herziene druk
  • Cognitieve Revalidatie Therapie; Ergotherapeutische Diagnostiek - 2de herziene druk
58,30

Bent u ergotherapeut en wilt u zich beroepshalve verdiepen in de diagnostiek nodig voor verantwoorde behandeling van cliënten met cognitieve stoornissen ten gevolge van hersenletsel, dan geeft dit boek een duidelijk overzicht van wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn op dit gebied.

Stapsgewijs wordt hier de ergotherapeut vertrouwd gemaakt met de wijze waarop de benodigde informatie over de cliënt verzameld kan worden om vervolgens te kunnen komen tot gedegen uitspraken over zijn leervermogen, de benadering van de cliënt en welke behandeldoelen bereikbaar kunnen zijn.

Het boek Cognitieve Revalidatie Therapie is tevens bedoeld als naslagwerk voor ergotherapeuten. De verbanden tussen enerzijds de stoornis van de cliënt en anderzijds de verandering van zijn handelen in activiteiten en het participeren in de maatschappij zijn uitvoerig beschreven en evidence-based onderbouwd.

Auteur: Drs. E.T. van Schouwen
ISBN: 978-90-814446-0-6


Inhoud
         
  

Hoofdstuk 1 Ergotherapie en cognitieve revalidatie therapie
   Cognitieve revalidatie therapie (CRT)
   Ergotherapie na hersenletsel
   Ergotherapeutische behandelmodellen
   Methodisch handelen
   Referenties
Hoofdstuk 2 Probleemstelling, analyse en conclusie
   Gegevens verzamelen
   De hulpvraag van de cliënt en zijn systeem
   Het handelingsprofiel
   Het omgevingsprofiel
   Het componentenprofiel
   De medische situatie
   Conclusie van de analyse
   Multidisciplinaire teams
   Referenties
Hoofdstuk 3 Meetinstrumenten in de cognitieve revalidatie
   Doelgroep 
   Normgerefereerde en criteriumgerefereerde meetinstrumenten
   Betrouwbaarheid
   Validiteit
   Aannames
   Traditionele benadering van de cognitieve assessment
   Dynamische benadering van de cognitieve assessment
   Referenties
Hoofdstuk 4 Medische situatie
   Wat doen de hersenen?
   De anatomie van de hersenen
   Wat is hersenletsel?
   Hersenletsel; ziekten en herstelstadia
   De gevolgen van hersenletsel
   Referenties
Hoofdstuk 5 Het componentenprofiel; cognitieve en executieve processen
   Wat zijn cognitieve en executieve processen?
   Aandacht
   Algemene informatieverwerking
   Sensorische informatieverwerking
   Visuele informatieverwerking
   Auditieve informatieverwerking
   Geheugen
   Executieve processen
   Referenties
Hoofdstuk 6 Componentenprofiel; welke rol speelt ziekte-inzicht?
   Modellen
   Het hiërarchische model van Crosson
   Assessment van ziekte-inzicht; vragenlijsten en interviews
   De assessment op basis van het model van Crosson
   Referenties
Hoofdstuk 6 Uitspraken; doelen, leervermogen en benadering
   Cognitieve hiërarchie
   Het klinisch-redeneermodel
   Doelen
   De benadering
   Referenties
Hoofdstuk 7 Informatieverstrekking
   Psycho-educatie
   De rapportage
   Referenties